top of page

opdr. gever: Provincie Utrecht

functie: De adviseur ruimtelijke kwaliteit van de provincie Utrecht 2013-2015

opgave: Onafhankelijk advies aan Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten

periode: 2014

http://www.lami.nl

 

SCOPE

Het landelijk gebied is in beweging en staat voor grote opgaven: de landbouw is aan het transformeren, steeds meer agrarische bebouwing komt leeg te staan, de relatie tussen burger en boer verandert en de manier waarop we natuur vormgeven wijzigt. Het landschap zal hierdoor onherroepelijk veranderen, wat op sommige plekken in het agrarische en recreatieve landschap van de provincie Utrecht heilzaam is en tot een verbeterd landschap leidt. Het advies landelijk gebied 21e eeuw beschrijft hoe toe te groeien naar een veerkrachtig en aantrekkelijk landschap in het buitengebied van de provincie Utrecht, vanuit bovenstaande vier thema’s.

 

PLEIDOOI

Neem als provinciale overheid een actieve houding aan en zorg voor een goede samenwerking met lokale overheden.

 

Ga op het gebied van de landbouw werken aan ruimtelijke scenario’s voor de zakkende veenweidegebieden, aan nieuwe ontwerpen van gebiedskringlopen en aan concrete gebiedsopgaven in de praktijk.

 

Krijg meer grip te krijgen op de problematiek en de oplossingen voor de vrijkomende agrarische bebouwing in de provincie, door een ruimtelijke visie ‘herprogrammering leegstaande stallen’ te formuleren en een platform leegstaande stallen te initiëren.

 

Heb daarnaast meer zorg en aandacht voor de Groene Contourgebieden, zodat er meer aansprekende voorbeelden van initiatieven ontstaan, die meebouwen aan de Ecologische Hoofdstructuur. Nu is er niet tot nauwelijks ontwikkeling in de Groene Contourgebieden en dat is te mager.

 

Lever tenslotte via projecten en discussieplatforms een bijdrage aan het dichten van de kloof tussen boer en burger in het landelijke gebied. Dia is nodig omdat het landelijk gebied al lang niet meer alleen van de boer alleen is; steeds vaker gebruiken burgers dit prachtige landschap, of wonen er in.

 

AANBEVELINGEN Het advies is samen te vatten in de volgende aanbevelingen:

-          Kijk verder en geef meer aandacht aan het lange termijnperspectief van de ontwikkeling van het landelijk gebied dan tot nu toe;

-          Neem een actieve houding aan ten aanzien van de nieuwe trends in het landelijke gebied;

-          Begin met het aanpakken van de urgente opgaven: leegstand in agrarische bebouwing en bodemdaling in de veenweidegebieden;

-          Verbind ambities, stapel opgaven en werk met aandacht voor de kwaliteit van het landschap;

-          Werk aan een beter bewustzijn over de toekomst van het landelijk gebied.

bottom of page