top of page

opdr. gever: Provincie Utrecht

functie: De adviseur ruimtelijke kwaliteit van de provincie Utrecht 2013-2015

opgave: Onafhankelijk advies aan Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten

periode: 2014

SCOPE

Het advies “binnenstedelijke kwaliteit – groen blauwe verbindingen en organische ontwikkeling” gaat over de kwalitatieve ontwikkeling van het stedelijk gebied in de provincie Utrecht, als kans om de leefkwaliteit in bebouwd gebied te verbeteren.Groen-blauwe verbindingen bieden mogelijkheden om de recreatieve, ecologische en landschappelijke waarden van het stadslandschap te verbeteren, de uitloop van de stedeling naar het landschap en andersom naar de stad toe te faciliteren en de hittestress in bebouwd gebied te verlagen. Organische ontwikkeling is een manier om via een tijdloos, integraal perspectief en vanuit de kracht van de burger en verbindingen tussen organisaties en betrokkenen, bewegingen in een gebied te genereren

 

PLEIDOOI

Bemoei u als provincie meer met de stad en geef regionale sturing aan het stedelijke gebied door nu voor te gaan sorteren en een ruimtelijk perspectief hierop te ontwikkelen, te bedenken wat u van de landelijke agenda vindt, wat u hiermee wil doen, welke rol u wilt gaan pakken en wat uw ruimtelijke focuspunten op het gebied van leefbaarheid en concurrentiekracht voor de regio en de stad zijn. Maak in het stedelijk gebied van de 21e eeuw een verduurzamingslag, mede door via groen-blauwe verbindingen aan enkele gezamenlijke opgaven voor het stedelijk gebied te gaan werken. Investeer daarnaast in omgevingskwaliteit door te experimenteren met organische ontwikkeling. Pak daarbij gebieden aan waar we al energie rond de locatie aanwezig is, een vitaal netwerk van partijen bijeen te brengen is, draagvlak bij het bestuur voor is en gemeente (en provincie) kansen ziet om ruimtelijke kwaliteit door middel van een hoogwaardig perspectief uit te lokken en te organiseren.

 

AANBEVELINGEN  Het advies bevat een uitgebreide set aan aanbevelingen aan provincie en gemeenten, waaronder voor de provincie:

-          Draag het belang uit van het versterken van groen-blauwe structuren en organiseer betrokkenheid bij dit thema;

-          Streef naar een perspectief op klimaatbestendigheid binnen de rode contouren;

-          Stimuleer groen-blauwe investeringen en koppel maatschappelijke belangen aan de groen-blauwe verbindingen;

-          Breid uw visie op binnenstedelijke ontwikkeling uit via casussen voor organische ontwikkelprojecten en stimuleer en ondersteun gemeenten hierbij;

-          Breng ontwikkelen met kwaliteit via kennisnetwerken scherper onder de aandacht;

-          Monitor en evalueer organische ontwikkellocaties in de gemeenten.

bottom of page