top of page

opdr. gever: Provincie Utrecht

functie: De adviseur ruimtelijke kwaliteit van de provincie Utrecht 2013-2015

opgave: Onafhankelijk advies aan Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten

periode: 2014

http://www.binnenlandsbestuur.nl

 

SCOPE

De provincie Utrecht staat kleinschalige rode ontwikkeling in de kernranden toe, mits dit leidt tot verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van deze gebieden. Dat is aantrekkelijk beleid aangezien de overgangszones veel beter ingericht kunnen worden, zowel qua gebruik (voor mens, plant en dier) als beleving. In de praktijk blijkt het geïnitieerde beleid echter nog lastig invulbaar voor gemeenten..

 

PLEIDOOI

Het op een nieuwe manier benaderen van de grenzen tussen kern en ommeland en de kernranden vooral beter durven te benutten, is krachtig maar vraagt om meer ondersteuning van de provincie aan gemeenten en om een heldere definitie van het begrip, de invulling en toepassing van een kernrandvisie. Deze visie zijn gemeenten verplicht op te stellen, indien zij ontwikkelingen in de rand wil toelaten. Het advies kernrandzones zoomt in op de problematiek, schetst oplossingen en bevat bouwstenen om behendiger uitvoering aan dit beleid te geven.

 

AANBEVELINGEN Enkele aanbevelingen uit dit advies zijn:

-           Blijf langdurig aandacht houden voor het verbeteren van de kwaliteit van kernrandzones;

-           Blijf met gemeenten in gesprek treden en help hen verder bij de ontwikkeling van de kernranden en het opstellen van de kernrandvisie. Neem daarbij al vroeg in het 

             proces plaats en wees meer dan een klankbord;

-           Zoek een gemeente die als meerjarige pilot kan dienen voor het verbeteren van de kwaliteit in de kernrandzone en die als voorbeeld voor andere gemeenten kan                   fungeren;

-           Organiseer als gemeente uw visie, ambitie, gemeenschappelijkheid en samenhang van   planvorming en beheer voor de kernrand goed.

 

Ter ondersteuning en verdieping aan dit advies is later in het jaar de “Inspiratiegids kernrandzones” gelanceerd, die verdere inhoudelijke en procesmatige ondersteuning biedt bij de uitwerking van een kernrandvisie. Tevens bevat deze gids een range aan Nederlandse voorbeeldprojecten.

bottom of page