top of page

GIDSPRINCIPES

Op basis van de huidige landschapskwaliteiten en –eigenschappen ontstaat een flexibel raamwerk van vijf gebieden met een geheel eigen ruimtelijk, functioneel en economisch karakter.

 

  1. De nieuwe kwelders (land terug aan de zee). Hier ontwikkelt zich een brede zone met nieuwe schorren en kwelders, ontstaan natte zilte teelten en wordt blauwe energie opgewekt.

  2. De zeekleipolders met de tussenboezem. Deze bieden ruimte voor opschaling van biologische landbouw, voor energetisch zelfvoorzienende boerderijen met daken die zonne-energie leveren, voor windenergieproductie voor een aantal steden en voor zuivering van agrarisch water.

  3. De meren en moerassen. Hier ontwikkelt zich een groot nat park, vindt zoetwaterbuffering van Rijnwater in het veenlandschap plaats en ligt het accent op ecologie, recreatie, economie (zoetwatervisteelt, waterbuffelhouderijen en biomassateelt) en waterwonen.

  4. Kwelzones rondom het Drents Plateaubos. Deze worden benut voor onttrekking van kwelwater voor drinkwater en voor wonen in waterlandgoederen.

  5. Het Drents Plateaubos (Park Drenthe, droog park met kwelranden). Hier ligt de focus op buffering en zuivering van Rijnwater tot drinkwater en op de ontwikkeling van oerbos met een afwisselend boslandschap door begrazing.

 

Het Noorden produceert zijn eigen energie en levert een bijdrage aan de behoefte van groene energie voor de Randstad. Het is een attractief landschap met een dicht routenetwerk van paden en waterwegen en knooppunten die het verhaal vertellen van toen, nu en de toekomst.

 

NETWERKSTURING

De strategie Licht op het Noorden raakt veel sentimenten en belangen. Overheden, organisaties, boeren, ondernemers en bewoners geven daarom gezamenlijk vorm aan de bouwstenen van dit plan.  Hierbij sturen de overheden aan en creëren toekomstgerichte allianties. De burgers en ondernemers pakken de kansen die deze strategie biedt.

Er ontstaat zo een bijzonder vestigingsklimaat en een duurzaam landschap.

 

HET NOORDERLICHT, VISIE OP HET NOORDEN

 

locatie: Het noorden van Nederland

opdr.gever: de drie Provinciale Staten van Groningen, Fryslân en Drenthe en het Noorden

opgave: Ontwerponderzoek

periode: 2012

i.s.m. Marielle Kok landschapsarchitect

 

bottom of page