top of page

INPASSING NOORDELIJKE RANDWEG UTRECHT - NRU

 

locatie: Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) en omgeving
opdr.gever: Projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie
opgave: Ontwerpstudie NRU en Waterlinie 2.0
periode: 2011

OP HET SCHERPST VAN DE SNEDE

De ontwerpstudie NRU en linie 2.0 richt zich op de ruimtelijke integratie van de Noordelijke Randweg Utrecht en haar omgeving. De weg ligt op het scherpst van de snede; de overgang van de stad naar het buitengebied met recreatiegebieden, cultuurhistorisch erfgoed (de Nieuwe Hollandse Waterlinie) en open veenweidelandschap.
De randweg moet verbreed worden om een betere doorstroming van verkeer mogelijk te maken.

VERKNOPING VAN DE MOBIELE RUIMTE

In deze studie wordt de infrastructuuropgave gekoppeld aan een kwaliteitsimpuls voor de stadsrand. Dit betekent dat de aanliggende woon- en werkgebieden profiteren van een verbeteringsslag in de omgeving van de NRU. Zo wordt voorgesteld om twee goed functionerende verkeersknopen te realiseren, drie goede stad-landverbindingen te maken, een watertransferium bij fort Blauwkapel en twee robuuste en landschappelijk ingerichte overkluisingen over de randweg heen.
Historie en toekomst zijn ruimtelijk met elkaar verbonden. Zo houdt de weg afstand tot de cultuurhistorisch waardevolle Gageldijk. En wordt op de toekomst geanticipeerd door de mobiliteitsopgave te koppelen aan de uitloopopgave voor de stedeling, naar het aangrenzende landschap, de herstructureringsopgave van de wijk Overvecht en het bedrijventerrein Overvecht, de waterbergingsopgave van de NRU en de sportopgave van Overvecht (meer bewegen, wandelen en fietsen met de aanleg van aantrekkelijke routes en plekken).

 

SYNERGIE EN INPASSING

Het document is een handreiking voor het realiseren van synergie en inpassing bij het MER trechteringsproces. Daarnaast vormt het een inspiratiebron voor soortgelijke wegopgaven in Nederland.

bottom of page