top of page

PRIVACYVERKLARING MIXST URBANISME

 

MIXST URBANISME hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens. Het verwerken van persoonsgegevens gebeurt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Als u vragen heeft over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken kunt een e-mail sturen naar info@mixst.nl.

 

Doelen en grondslagen

Persoonsgegevens die wij verkrijgen worden verwerkt om diensten te verlenen. De grondslag vormt de uitvoering van een overeenkomst of toestemming van de betrokkene. Daarnaast worden de persoonsgegevens verwerkt om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

Beschrijving persoonsgegevens

 • naam;

 • (zakelijk)adres, contactgegevens;

 • indien van toepassing BTW nummer

Beveiliging

Wij nemen alle passende technische en organisatorische maatregelen die redelijkerwijs mogelijk zijn om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen tegen ongeoorloofde en/of onrechtmatige verwerking en verlies. Dit betreft onder meer het gebruik van beveiligde en versleutelde verbindingen alsmede voor wat de betreft de ICT de inschakeling van professionele partijen die voldoen aan de AVG.

 

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verkregen of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

Rechten betrokkene

 • Het recht op inzage en/of kopie van de persoonsgegevens. Wij nemen een verzoek tot inzage of kopie zo snel als mogelijk in behandeling (artikel 15 AVG). Een kopie wordt bij voorkeur ‘in handen’ geven, waarbij wij vragen u te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. Deze voorzorgsmaatregel is om te voorkomen dat uw persoonsgegevens bij onbevoegden terechtkomen;

 • Het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens (artikel 16 AVG). Wij verzoeken u dit verzoek bij voorkeur schriftelijk te doen en passen eventuele onjuist- en/of onvolledigheden zo snel als mogelijk aan;

 • Het recht een verzoek tot verwijdering van uw persoonsgegevens in te dienen (artikel 17 AVG).

 • Het recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens als omschreven in artikel 20 AVG;

 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking of te verzoeken de verwerking

 • van uw persoonsgegevens te beperken (artikel 18 AVG en artikel 21 AVG);

 • Het recht om gegeven toestemming in te trekken. Wij zullen in dat geval de verwerking van

 • uw persoonsgegevens staken, tenzij wettelijke verplichtingen ertoe kunnen verplichten dat wij

 • de persoonsgegevens blijven verwerken;

 • Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Derden

Wij delen persoonsgegevens niet met derden behoudens de hierna genoemde uitzonderingen.

 • schriftelijke toestemming van de betrokkene

 • als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die met de opdrachtgever is aangegaan, zoals bijvoorbeeld het voeren van correspondentie met een wederpartij of instantie

 • in verband met de uitbesteding van werkzaamheden ten behoeve van de verwerking van de persoonsgegevens, zoals ICT leveranciers en accountant.

 

Met derden die ten behoeve van MIXST URBANISME persoonsgegevens verwerken en

kwalificeren als verwerker in de zin van artikel 4 lid 8 AVG is een verwerkersovereenkomst aangegaan die voldoet aan de AVG.

MIXST URBANISME is niet aansprakelijk voor de naleving van de wetgeving, in het bijzonder

de AVG, door derden aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt.

Wijzigingen

Wij kunnen onze privacyverklaring eenzijdig wijzigen. Een gewijzigde privacyverklaring wordt op de website www.mixst.nl geplaatst.

bottom of page